Legal

 • Termes

  1. AVIS LEGAL I CONDICIONS GENERALS

  Avís legal
  DADES D'IDENTIFICACIÓ
  Vostè està visitant el lloc web sota el domini ARTROMEDIC.COM titularitat d’ARTROMEDIC.
  • Raó Social: ARTROMEDIC ORTOPEDIA, S.L.U.
  • Domicili Social: C/ Sardenya 362, 08025 BARCELONA
  • NIF: B64782154
  • Telèfon: 934559742
  • Correu electrònic: artromedic@artromedic.com
  • Dades mercantils: Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona
  Tom 40264, Foli 86, Full 361480

  ACCEPTACIÓ DE L'USUARI
  Aquest Avís Legal regula l'accés i utilització del lloc web sota el domini ARTROMEDIC.COM (en endavant el "Lloc Web") que ARTROMEDIC posa a disposició dels usuaris d'Internet. S'entén per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats d'aquest lloc web.
  Aquest lloc web compleix amb el que estableix la Ley 34/2002, de 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico i amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals
  ARTROMEDIC podrà alterar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, presentació i / o configuració del lloc web, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous.
  La utilització d'aquest lloc web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i Condicions Generals d'Ús en la versió publicada per ARTROMEDIC en el moment en què l'Usuari accedeixi al Lloc Web.
  La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del Lloc Web pot trobar-se sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions Generals d'Ús. Per tant, amb anterioritat a la utilització de aquests serveis, l'Usuari també ha de llegir atentament i acceptar les corresponents condicions particulars pròpies
  CONDICIONS GENERALS D'ÚS
  L'accés a la pàgina web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït, i queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d'aquest Lloc Web.
  L'usuari es compromet a fer un ús diligent del mateix i dels serveis accessibles des d'aquest lloc web, així com mantenir el degut respecte als altres usuaris.
  Entre d'altres, aquest compromís implica que:
  • L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i serveis amb total subjecció a la Llei, als bons costums i les presents condicions d'ús i, si escau, les condicions particulars,
  De la mateixa manera l'Usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web o els serveis que es prestin a través d'ell amb fins o efectes il•lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el lloc web o els seus serveis o impedir un normal gaudi del lloc web per altres Usuaris.
  • L'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en el lloc web.
  • L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals ARTROMEDIC presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.
  • L'usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics d’ARTROMEDIC o de tercers.
  • L'usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general, qualsevol classe de material accessible a través del lloc web o dels serveis oferts en el mateix.
  • L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara els comentaris, fòrums d'opinió o pàgines obertes al lector) que ARTROMEDIC ofereix al seu lloc web i a no emprar-los per incórrer en activitats il•lícites o contràries a la bona fe i a l'ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il•legal, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.
  • De conformitat amb la política anti-spam d’ARTROMEDIC l'usuari s'obliga a abstenir d'utilitzar i recaptar dades a partir de llistes de distribució a les quals es pugui accedir a través de les informacions i serveis inclosos al lloc web per a la realització d'activitats amb fins promocionals o publicitaris, així com de remetre comunicacions comercials de qualsevol classe i a través de qualsevol suport no sol•licitats ni prèviament consentits per ARTROMEDIC i/o els interessats.
  L'usuari que incompleixi intencional o culpablement qualsevol de les precedents obligacions i compromisos haurà de respondre per tots els danys i perjudicis que causi.
  REGISTRE A LA WEB I CONTRASENYES
  L’accés a alguns serveis i continguts d’aquest lloc web exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. ARTROMEDIC condiciona la utilització d’aquests serveis al previ emplenament del corresponent registre d'Usuari, seleccionant l'identificador (ID o login) i la contrasenya que l'Usuari es compromet a conservar i a fer servir amb la diligència deguda.
  • Si per a la utilització d'un servei en el lloc web, l'usuari ha de procedir al seu registre, aquest serà responsable d'aportar informació veraç i lícita.
  A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis.
  De la mateixa, manera, serà responsabilitat seva mantenir tota la informació facilitada a ARTROMEDIC permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment a la situació real de l'Usuari. En tot cas l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a ARTROMEDIC o a tercers per la informació que faciliti.
  • Si com a conseqüència del registre, es dotarà a l'usuari d'una contrasenya, aquest es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. Els usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i/o contrasenya que li siguin subministrades per ARTROMEDIC i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanentment, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l'usuari la utilització il•legítima dels serveis per part d'un tercer que empri a aquest efecte una contrasenya obtinguda a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua d'aquesta per part de l'usuari.
  • L'usuari està obligat a notificar de forma immediata a * EMPRESA * qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes, tals com el robatori, pèrdua, o l'accés no autoritzat als mateixos, per tal de procedir a la seva immediata cancel•lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, * EMPRESA * quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes per tercers no autoritzats.
  • Alguns dels serveis i continguts oferts per * EMPRESA * poden trobar-se subjectes a contractació prèvia del servei i al pagament d'una quantitat de diners en la forma que es determini en les condicions generals de contractació, en aquest cas es posaran a la seva disposició forma clara.
  • Quan sigui necessari que l'usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris serà d'aplicació el que disposa l'apartat de Protecció de dades personals d'aquest Avís Legal, així com el que disposen les Condicions de Registre si n'hi ha.
  • Queda prohibida la contractació de productes o serveis a través d'aquest lloc web per part de menors d'edat, havent d'obtenir degudament i amb anterioritat, el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com responsables dels actes que duguin a terme els menors al seu càrrec.
  LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS
  ARTROMEDIC es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en el lloc web. En qualsevol cas, ARTROMEDIC estarà exempta de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta d'exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions dels quals poguessin existir en les informacions i serveis continguts de aquest Lloc Web o altres continguts als que es pugui accedir a través del mateix, ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions.
  Així mateix, ARTROMEDIC no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal•libilitat del funcionament del Lloc Web, i en conseqüència exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels serveis habilitats en el mateix, així com als errors en l'accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les que, si escau, es prestin aquests serveis.
  ARTROMEDIC tampoc garanteix que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivat per causes alienes a ARTROMEDIC, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del control d’ARTROMEDIC.
  ARTROMEDIC exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota índole que puguin deure als serveis prestats per tercers a través d'aquest Lloc Web així com als mitjans que aquests habiliten per gestionar les sol•licituds de servei, i concretament, de manera enunciativa i no limitatiu: pels actes de competència deslleial i publicitat il•lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del lloc web, així com a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinència i/o actualitat els continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través d'aquest lloc web.
  PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL.
  Tots els drets de propietat industrial i intel•lectual d'aquest lloc web i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, software) pertanyen, com a autor d'obra col•lectiva o com a cessionària, a ARTROMEDIC o, si és el cas, a terceres persones.
  Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb qualsevol fi, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d’ARTROMEDIC.
  L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat industrial i intel•lectual titularitat d’ARTROMEDIC i de tercers.
  L'usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb altres fins, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.
  ARTROMEDIC proporciona l'accés a tot tipus d'informacions, serveis, programes o dades a Internet que poden pertànyer a terceres persones, en aquest cas seran d'aplicació els drets de propietat intel•lectual estipulats pels seus propietaris.
  ENLLAÇOS DE TERCERS
  En el supòsit que en el lloc web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, ARTROMEDIC no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.
  En cap cas ARTROMEDIC assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat ni validesa de qualsevol material o informació continguda en cap de els hipervincles o altres llocs d'Internet.
  Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret, i la inclusió d'un enllaç no implica l'aprovació de la pàgina web enllaçada per part d’ARTROMEDIC.
  ARTROMEDIC tan sols autoritza mencions als seus continguts en altres seus web, amb el tractament que aquestes considerin sempre que sigui respectuós, compleixi la legislació vigent i en cap cas reprodueixin, sense la deguda autorització, els continguts d’ARTROMEDIC.
  PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
  ARTROMEDIC adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, atès l'estat actual de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats. Tot això, d'acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
  L'usuari podrà proporcionar a ARTROMEDIC les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte apareixen al lloc web. Aquests formularis incorporen un enllaç a la Política de Privacitat.
  De la mateixa manera, ARTROMEDIC podrà obtenir dades de caràcter personal originats per la seva navegació i/o ús d'aquest lloc web, d'acord amb la nostra política de privacitat.
  Preguem llegeixi atentament la nostra Política de Privacitat abans de facilitar les seves dades de caràcter personal.

  CONDICIONS DE COMPRA I LLIURAMENT DE MERCADERIES

  Classificació de les destinacions:
  • Península
  • Illes Balears

  Despeses d'enviament
  Els costos de l'enviament es calculen segons el pes dels articles comprats i depenent de l'àmbit geogràfic de l'enviament.
  En qualsevol cas, no es fan enviaments fora del territori espanyol incloses les Illes Balears.
  Per altres destinacions, contacteu amb el servei al client per a informació sobre els costos de transport, per telèfon al 934559742 o envia'ns un correu electrònic a l’adreça pedidos@artromedic.com
  Els preus dels transport són:
  • PENÍNSULA
  o Compra igual a o superior a 150 € més IVA, transport gratuït.
  o Per a compres menys de 150 € més import IVA: 10 € més 21% IVA

  • ILLES BALEARS
  o Compra igual o superior a 200 € més IVA, transport pagat
  o Per a compres per sota de 200 € més import IVA: 10 € més 21% IVA

  El lloc web té una calculadora de costos del transport a disposició dels usuaris de la botiga a fi de que pugui saber exactament l'import total a pagar una vegada completi el procés de la comanda.

  Formes de pagament
  • Amb targeta de crèdit
  • Transferència bancària: si voleu utilitzar la transferència com a mètode de pagament. La seva comanda no s'enviarà fins que es rebi la transferència corresponent.

  Recepció de la comanda
  Els productes adquirits es lliuraran a l'adreça indicada pel client a la secció "Domicili".
  El client es compromet a indicar l'adreça exacta del seu domicili. El fet de que hi hagi errors en la "adreça d'enviament" pot retardar el lliurament.

  Devolucions i canvis
  No accepten devolucions si prèviament no ha estat assessorat per telèfon (al 934559742) per correu electrònic (a pedidos@artromedic.com).
  És important que vostè tingui el número de comanda i la informació de facturació.
  Per tornar un producte, és imprescindible complir les condicions següents:
  1. El retorn es realitzaran en el termini de deu dies hàbils des de la data de lliurament.
  2. El producte ha d’estar en perfecte estat, amb el seu embalatge original sense danys.
  3. El producte ha d'anar acompanyat de tots els accessoris i complements, si hagués, caixes de cartró, manuals o documentació si estava inclosa.

  Comprovi abans d'acceptar la tornada, que es compleixin aquestes condicions. No s’acceptarà cap devolució que no compleixi amb aquestes condicions.

  Una vegada rebuda i verificada la mercaderia, serà retornat l'import per transferència bancària a la persona a nom de qui s’ha expedit la factura.

  Si el producte està en mal estat, trencat o incomplet a causa del transport, el client ha de trucar abans no passin 24 hores des de la seva recepció al telèfon 934559742 o al correu electrònic pedidos@artromedic.com per tal de poder fer la reclamació oportuna amb el transportista.

  En aquest cas, i per no interferir en el tràmit de la companyia d'assegurances, li preguem que no utilitzi o manipuli de cap manera el producte defectuós.

  Exclusions especials
  No s’admeten devolucions de:

  • Tots els articles de bany per a higiene, elements que s’introdueixen dins el cos o entren en contacte amb fluids corporals, o de teràpia respiratòria.
  • Altres elements que poden estar en contacte directe amb el pacient i s’han desprecintat o s’ha eliminat de plàstic protector o garantia d'higiene (aquest paquet garanteix la higiene a un altre client en cas de devolució i no impedeix que l'usuari vegi i comprovi si és el que vol).
  • Elements que es notifiqui per correu que son de condició especial

  ÚS DE COOKIES
  Aquest lloc web, igual que la majoria dels llocs web a Internet, fa servir cookies per millorar l'experiència de l'usuari. A la nostra Política de Cookies trobareu informació sobre què són les cookies, quin tipus de cookies utilitza aquest lloc web, com pot desactivar les cookies en el seu navegador i com desactivar específicament la instal•lació de cookies de tercers.
  Preguem llegeixi atentament la nostra Política de Cookies abans de continuar navegant al nostre lloc web.
  MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE L'AVÍS LEGAL
  ARTROMEDIC es reserva expressament el dret a modificar el present avís legal sense notificació prèvia. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar el lloc web, ja que aquest Avís Legal pot sofrir modificacions.
  L'usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar el lloc web i el present Avís Legal.
  LLEI I JURISDICCIÓ
  Totes les qüestions que se suscitin entre ARTROMEDIC i l'usuari relatives a la interpretació, compliment i validesa del present Avís Legal es regiran per les seves pròpies clàusules i, en el que en elles no estigués previst, d'acord amb la legislació espanyola, sotmetent-se expressament les parts a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili d’ARTROMEDIC.

 • Condicions

  1. CONDICIONS GENERAL D’US
  2. OBJECTE
  3. US DEL SERVEI I RESPONSABILITATS
  4. CONDICIONS LEGALS D’INFORMACIO GENERAL
  5. EXCLUSIO DE RESPONSABILITAT
  6. LEGISLACIO APLICABLE I JURISDICCIO COMPETENT  1 CONDICIONS GENERALS D’US
  L L'usuari es compromet a no utilitzar els llocs web o els seus serveis i continguts d'acord amb les disposicions de la legislació. ARTROMEDIC ORTOPEDIA es reserva el dret a denegar l'accés a aquest lloc web, sense previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat d'aquestes condicions d'ús.
  L'ús del lloc web www.artromedic.com propietat d´ARTROMEDIC ORTOPEDIA és absolutament voluntària i implica l'acceptació plena per que va arribar, en endavant l'usuari de totes les condicions generals d'ús vigents en cada moment que estan en aquesta direcció, així que l'usuari ha de llegir atentament i accepta sense reserves la present política de privacitat abans de realitzar qualsevol tipus d'operació visualització, ús, etc. amb aquest lloc web.

  ARTROMEDIC ORTOPEDIA es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions generals d'ús, així com qualsevol altres condicions generals o particulars, reglaments d'ús o avisos que corresponguin. També es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del Web del lloc, així com el contingut i les condicions per utilitzar-los.
  2. OBJECTE

  ARTROMEDIC ORTOPEDIA , proporciona de franc i esborra la informació als usuaris sobre els productes i serveis que presta als seus clients, les seves característiques i informació sobre l'entitat.

  3. ÚS DELS SERVEIS I RESPONSABILITATS
  Condicions d'accés i ús d'aquesta web estan estrictament regulats per l'estat de dret i el principi de bona fe comprometent l'usuari per fer un bon ús de la web i els serveis oferts.
  Ells estan prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers, expressament prohibits:
  Dur a terme accions que puguin produir a la web o a través del mateix i per qualsevol mitjà qualsevol dany als sistemes D’ARTROMEDIC ORTOPEDIA o de tercers.
  Realitzar publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, correu brossa (enviament de correus massius) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa.
  ARTROMEDIC ORTOPEDIA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús de l'ús incorrecte, inapropiat o il•lícit la informació apareguda en les pàgines d'Internet d'ARTROMEDIC ORTOPEDIA  4. CONDICIONS LEGALS D’INFORMACIÓ GENERAL

  ARTROMEDIC ORTOPEDIA en compliment del disposat en l'article 10 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, les dades aquí consignades corresponene a l’entitat titular de la Web : www.artromedic.com


  Denominación Social : ARTROMEDIC ORTOPEDIA SL
  Domicilio : C/ Sardenya 362, 08025 BARCELONA
  Telefono: 934559742, e-mail: Artromedic@artromedic.com
  CIF B64782154
  Inscripción registral: Registro mercantil de Barcelona, Tomo 40264, Folio 86, Hoja 361480


  5. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

  ARTROMEDIC ORTOPEDIA declina qualsevol responsabilitat hauria l'accés o visites al seu lloc web seria incapaços o obstaculitzat per una interrupció o defectuosa prestació del subministrament elèctric, telèfon o altres proveïdors de telecomunicacions ARTROMEDIC ORTOPEDIA, o en cas de conflictes o altres casos de força major, o qualsevol acció d'un tercer incloent-hi els requisits o ordre administrativa o judicial, sabotatge o sobreeiximent, intencional o no.
  També es declina tota responsabilitat pels danys i perjudicis que pugui patir el visitant al seu ordinador o telemàtics significa com a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies anteriors.
  ARTROMEDIC ORTOPEDIA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del lloc Web no és responsable dels danys causats o probable que es produeixi en el futur, ni dels defectes tècnics de qualsevol que és la seva naturalesa, derivada de la informació i materials continguts en el lloc web.
  Amb els límits establerts per la llei, ARTROMEDIC ORTOPEDIA no assumeix cap responsabilitat per la falta d'actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines Web.

  6. LEGISLACIO APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT


  Aquestes condicions es regiran per la legislació espanyola.

  Per a la resolució de les controvèrsies que puguin sorgir com a resultat d'aquestes disposicions i en la seva interpretació, aplicació i compliment. L'usuari, en virtut de l'acceptació de les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre.
  En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetia subjectes a una jurisdicció en particular, l'usuari renuncia expressament a la jurisdicció que li pogués correspondre i voluntàriament se sotmet a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona. • Privacitat

  1. POLITICA DE PROTECCIO DE DADES
  2. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTELECTUAL
  3. POLITICA DE PRIVACITAT

  1. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

  ARTROMEDIC ORTOPEDIA compleix amb les normes establertes en la Llei Orgànica 15/1999 de la LOPD protecció dades de caràcter personal i altra legislació que desenvolupa it
  Prèvia, es revela que l'accés a certa informació i els continguts, l'usuari prèviament ha de registrar com a tal i d'acceptar en la forma establerta, d'acord amb la Llei de protecció de dades, el tractament de les seves dades personals, per poder ser incorporat al nostre fitxer. ARTROMEDIC ORTOPEDIA es compromet a cancel lar les dades personals quan ja no són necessàries o pertinents per la finalitat pels que van ser recollits a través del formulari habilitat a aquest efecte i per respondre a les peticions d'informació sol•licitada per l'usuari, sent el controlador ARTROMEDIC ORTOPEDIA
  D'altra banda s'informa als usuaris de l'ús de cookies per obtenir informació i realitzar anàlisis estadístics sobre l'ús del nostre lloc web. Les galetes utilitzades per ARTROMEDIC ORTOPEDIA són anònims i no es refereixen a les dades personals de l'usuari o és accessibles a través de les mateixes dades des de disc dur de l'usuari. La identitat de l'usuari mai s'Insereix directament a la galeta i, per tant, pugui identificar-te.

  2. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL•LECTUAL

  L'usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat intel•lectual de contingut i d'altres elements en el lloc Web pertanyen a ARTROMEDIC ORTOPEDIA o els seus llicenciants, excepte com esmentat en el paràgraf anterior corresponents als enllaços.
  ARTROMEDIC ORTOPEDIA és titular de tots els texts i imatges sobre la seva pàgina web i qualsevol altre contingut de la pàgina web o, en qualsevol cas, té la corresponent autorització per a l'ús d'aquests elements. Per tant, l'usuari només està autoritzat a veure tot el material i contingut d'aquesta pàgina com passa per a ús personal i privat, mai per a finalitats comercials, sempre que l'usuari compleix totes les normatives de propietat intel•lectual i industrial.
  ARTROMEDIC ORTOPEDIA autoritza l'establiment d'enllaços d'altres llocs i el seu, sempre que es respecten les condicions següents:

  Que no ofereix una imatge d'ARTROMEDIC ORTOPEDIA o els seus productes que és distorsionada, perjudicials o malament.
  Que l'enllaç no està establert des de la web el contingut són contràries a la llei, la moral i l'ordre públic
  Evitar la creació de la impressió que el contingut o ARTROMEDIC ORTOPEDIA web pertanyen o han estat dissenyats pels propietaris, administradors o anunciants a la web de la qual s'estableix l'enllaç.
  Evitar crear la impressió que hi ha una inexistent relació o vincle comercial entre ARTROMEDIC ORTOPEDIA i els propietaris, administradors o anunciants des d'on l'enllaç es crea, quan aquest no és el cas.

  3. POLÍTICA DE PRIVACITAT

  La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de ARTROMEDIC ORTOPEDIA, S.L.U. (ARTROMEDIC) i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de les dades personals dels nostres clients en tot moment i de no recaptar informació innecessària.
  A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que recaptem, explicant-:
  • Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
  • Per quines finalitats demanem les dades que li demanem.
  • Quina és la legitimació per al seu tractament.
  • Durant quant de temps els conservem.
  • A què destinataris es comuniquen les seves dades.
  • Quins són els seus drets.
  Qui és el responsable del tractament de les dades personals?
  Raó social: ARTROMEDIC ORTOPEDIA, S.L.U. (ARTROMEDIC)
  NIF: B64782154
  ADREÇA: C/ Sardenya 362, 08025 Barcelona
  Contacte: artromedic@atromedic.com
  Qui són els col•lectius d'interessats?
  Les dades de caràcter personal tractades són aquelles de:
  • Persones de que ens han proporcionat les seves dades en els diferents formularis de la web per fer consultes o obtenir informació sobre els nostres serveis i activitats.
  • Persones que volen comprar productes a la botiga on-line
  Amb quina finalitats i legitimització utilitzem les dades personals?
  A ARTROMEDIC tractem les dades personals per respondre a les demandes d’informació o respondre a les teves sol•licituds.
  Aquestes dades de caràcter personal seran tractades per a les finalitats legítimes que s'indiquen a continuació.
  • Resposta a sol•licituds d’informació o de contacte
  A ARTROMEDIC utilitzarem les dades de contacte proporcionades per respondre a les seves sol•licituds i consultes respecte els nostres productes i serveis, ja siguin realitzades mitjançant el formulari disponible a la web o dirigides a les adreces de correu electrònic de contacte que hi ha publicades.
  Legitimització:
  o Interès legítim de ARTROMEDIC per a aquest tractament de dades tenint en compte les expectatives raonables dels interessats a rebre una resposta a les seves peticions.

  • Registre de dades per realitzar la compra on-line
  Es tractaran les dades personals de les persones que registren les seves dades per adquirir productes d’ARTROMEDIC mitjançant la botiga on-line.
  Legitimització:
  o Interès legítim de ARTROMEDIC per gestionar les dades dels seus clients tenint en compte les expectatives raonables dels interessats a adquirir y rebre els productes adquirits.

  A més de l'anterior, ARTROMEDIC podrà dur a terme altres tractaments de les dades personals. En aquest cas l'interessat rebrà la informació necessària en relació a aquests tractaments i ARTROMEDIC sol•licitarà el seu consentiment si així resulta necessari.
  Durant quant de temps conservarà ARTROMEDIC les dades?
  En general, les dades es conservaran durant el temps que sigui necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per a determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.
  Entre d'altres, implica que ARTROMEDIC conservarà les dades personals dels interessats pel temps que duri la vinculació amb nosaltres i, si s’escau, durant el període que resulti necessari per a la formulació, l'exercici o la defensa de potencials reclamacions, o per complir amb les obligacions legals que determini la legislació aplicable.
  Un cop finalitzat l'esmentat termini, ARTROMEDIC es compromet a cessar el tractament de totes les dades personals, destruir-les, bloquejar-les o anonimitzar-les en la mesura que sigui possible per a la finalitat per a la qual es conservessin.
  A qui es comunicaran les dades?
  Les dades personals no es cediran a tercers, llevat que sigui necessari per donar resposta a la sol•licitud, estiguem obligas per una llei o l’interessat ens hagis donat el seu consentiment.
  També pot ser que comuniquem les dades a empreses que ens presten serveis relacionats amb l'activitat ordinària i administrativa de l'empresa en qualitat d'encarregats de tractament, nacionals o internacionals, en el marc de la prestació de serveis com ara, entre d'altres, proveïdors de serveis de correu electrònic, allotjament de serveis web, allotjament de servidors, serveis d'aplicacions de gestió en modalitat SaaS, arxiu de fitxers en el núvol i altres.
  La prestació d'aquests serveis pot implicar el tractament de les dades personals per part d'empreses ubicades en països fora de l'Espai Econòmic Europeu (transferències internacionals de dades). Tanmateix, només es realitza amb països que ofereixen un nivell adequat de protecció o, en el cas d'entitats en els EUA, que estiguin acreditades en el marc de l'Escut de Privacitat UE-EUA. Decisió (UE) 2016/1250 de la Comissió, de 12 de juliol del 2016.
  Quins són els drets dels interessats quan ens faciliten les teves dades?
  En qualsevol moment l’interessat pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades personals tractades per ARTROMEDIC, així com els d'oposició i limitació del seu tractament.
  Aquests drets podran ser exercits gratuïtament per l'interessat, i si escau per qui el representi, mitjançant sol•licitud escrita i signada, acompanyada de còpia del seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat, adreçada a
  • Per correu electrònic: artromedic@artromedic.com
  • Per correu postal: C/ Sardenya 362, 08025 Barcelona
  En el cas de representació, s’haurà de provar mitjançant document escrit i adjuntant còpia del DNI o document equivalent que acrediti la seva representació.
  A més dels anteriors drets, l'interessat tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment abans descrit, sense que aquesta retirada de consentiment afecti la licitud del tractament anterior a la retirada d'aquest. ARTROMEDIC podrà continuar tractant les dades personals de l'interessat en la mesura que la llei aplicable ho permeti o persisteixi qualsevol altra legitimització que ho justifiqui.
  ARTROMEDIC recorda a l'interessat que té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control pertinent (Agència Espanyola de Protecció de Dades).
  Actualització de les seves dades
  És important que per tal de que puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació en elles. En cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes i les implicacions que pugui tenir en el seu tractament.
  Seguretat en el tractament i custòdia de dades
  ARTROMEDIC declara que ha aplicat les mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de garantir i poder demostrar que el tractament és conforme amb la legislació vigent i que es garanteix la protecció dels drets dels interessats.
  Per a això ha implantat un Sistema de Gestió de la Protecció de Dades Personals per tal de determinar y aplicar els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
  Ús de cookies (galetes)
  Aquest lloc web, igual que la majoria dels llocs web a Internet, fa servir cookies per millorar l'experiència de l'usuari. A la nostra Política de Cookies trobareu informació sobre què són les cookies, quin tipus de cookies utilitza aquest portal, com pot desactivar les cookies en el seu navegador i com desactivar específicament la instal•lació de cookies de tercers.
  Preguem llegeixi atentament la nostra Política de Cookies abans de continuar navegant al nostre lloc web.
  Modificació de la Política de Privacitat
  ARTROMEDIC pot modificar la seva Política de Privacitat d'acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privacitat li serà degudament notificada perquè quedi informat dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l'interessat pugui confirmar el seu consentiment.